top of page

על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון), התשע"ז-2017

אתר זה פטור מחובת נגישות לפי  סעיף 35ו  ו' -(חייב שהוא עוסק פטור )כהגדרתו בסעיף 1 לחוק המע"מ או שהמחזור השנתי הממוצע שלו אינו עולה על 120,000 שקלים חדשים יהיה פטור מביצוע התאמות נגישות לפי סימן זה.

 

בענייני נגישות ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר – עירית ליבנת  | 052-2599552 | irit.livnat@gmail.com

הצהרת נגישות
bottom of page